Thứ bảy, 25/05/2024 GMT+7

Góc chiếu thẳng: Đảng ta là đảng cầm quyền

Đảng ta ra đời là sự kết hợp của Chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. Ngay từ khi ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn là “đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc”.

Ý kiến bạn đọc ()

top