Thứ tư, 22/05/2024 GMT+7

Góc chiếu thẳng: Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở ra đời đập tan mọi luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về vấn đề dân chủ ở cơ sở

Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 là cơ sở pháp lý rất quan trọng, thể chế hóa quan điểm của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ trong tiến trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Dân chủ vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển đất nước.

Ý kiến bạn đọc ()

top