InfographicTiểu sử đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

top