Thứ bảy, 25/03/2023 GMT+7

Nghệ sĩ - chiến sĩ gìn giữ và phát triển văn hóa

Dù mỗi thời kỳ lịch sử đặt ra yêu cầu khác nhau, nhưng 80 năm qua, chủ trương, đường lối về xây dựng và phát triển văn hóa của Đảng ta luôn nhất quán, yếu tố con người là then chốt, văn nghệ sĩ đóng vai trò tiên phong.

Ý kiến bạn đọc ()

top