Thứ năm, 18/04/2024 GMT+7

Văn hóa soi đường quốc dân đi

Bản chất văn hóa Việt Nam là gì? Gìn giữ và phát triển văn hóa Việt Nam như thế nào? Đề cương văn hóa Việt Nam 1943, kim chỉ nam về xây dựng và phát triển văn hóa đất nước, khẳng định tầm nhìn xa, trông rộng của Đảng về tầm quan trọng của văn hóa trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc, văn hoá soi đường cho quốc dân đi.

Ý kiến bạn đọc ()

top