LONGFORMXÂY DỰNG ĐẢNG BỘ QUÂN ĐỘI TRONG SẠCH VỮNG MẠNH TIÊU BIỂU

XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ QUÂN ĐỘI TRONG SẠCH VỮNG MẠNH TIÊU BIỂU

XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ QUÂN ĐỘI TRONG SẠCH VỮNG MẠNH TIÊU BIỂU

XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ QUÂN ĐỘI TRONG SẠCH VỮNG MẠNH TIÊU BIỂU

Dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong suốt gần 80 năm qua, Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam-một đội quân từ buổi sơ khai đến mỗi bước trưởng thành qua từng nhiệm vụ, từng trận đánh, từng chiến dịch, trở thành Quân đội anh hùng của dân tộc anh hùng, mang dấu ấn lịch sử và thời đại. Sự lãnh đạo của Đảng quyết định mục tiêu chiến đấu, bản chất cách mạng, nguyên tắc tổ chức, cơ chế lãnh đạo, chế độ chỉ huy và các biện pháp xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị trong Quân đội. Do vậy, xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch vững mạnh tiêu biểu luôn là nhiệm vụ thường xuyên, đặc biệt quan trọng có tính nguyên tắc, chủ đạo trong tình hình mới.

XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ QUÂN ĐỘI TRONG SẠCH VỮNG MẠNH TIÊU BIỂU
Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương (QUTƯ), Chủ nhiệm TCCT QĐND Việt Nam cùng đoàn công tác của TCCT QĐND Việt Nam đến thăm, tặng quà các đồng chí nguyên Chủ nhiệm TCCT QĐND Việt Nam (ngày 20-12-2023). Ảnh: DUY THÀNH

Ngày 22-12-1944 đã khắc ghi vào trang sử vàng dân tộc sự kiện thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân-tiền thân của QĐND Việt Nam. Mang trong mình trọng trách lớn lao, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự yêu thương, che chở, đùm bọc của nhân dân, Quân đội ta thực hiện sứ mệnh làm nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và “thế trận lòng dân” vững chắc, làm nòng cốt trong chiến tranh nhân dân, chiến đấu chống lại mọi kẻ thù xâm lược để giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp; bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa (XHCN) và bảo vệ công cuộc đổi mới, cuộc sống tốt đẹp của nhân dân. Sứ mệnh ấy được hiện thực hóa bởi ý chí, quyết tâm một lòng son sắt phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân của cán bộ, chiến sĩ toàn quân.

Trong lịch sử nhân loại, không có quân đội nào có danh xưng gần gũi và cao quý như QĐND Việt Nam-danh xưng Bộ đội Cụ Hồ. Danh xưng đó không có quyết định bằng giấy trắng, mực đen, mà đó là quyết định của lòng tin và sự yêu mến của nhân dân dành tặng Quân đội ta, một đội quân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu. Danh hiệu cao quý Bộ đội Cụ Hồ là sự kết tinh những giá trị văn hóa-chính trị-đạo đức tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Có được điều đó, nguyên nhân cốt lõi có ý nghĩa quyết định là có sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, được Quân ủy Trung ương (QUTƯ) cụ thể hóa thành những chủ trương, giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng Đảng bộ Quân đội và được lớp lớp thế hệ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ toàn quân tự giác và quyết tâm thực hiện.

XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ QUÂN ĐỘI TRONG SẠCH VỮNG MẠNH TIÊU BIỂU
Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì Hội nghị Ban Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (ngày 25-1-2024). Ảnh: TUẤN HUY

Trong hơn nửa nhiệm kỳ Đại hội XIII, dưới sự lãnh đạo của Đảng, QUTƯ đã tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp mà Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã xác định. Đảng bộ Quân đội thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; giữ vững và chấp hành nghiêm nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt. Do vậy, Quân đội luôn thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao và lập được nhiều thành tích tiêu biểu xuất sắc.

Nổi bật là: Thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng Quân đội; xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; nghiên cứu, xây dựng, đề xuất với Đảng, Nhà nước ban hành các chiến lược, nghị quyết, kết luận, đề án, góp phần hoàn thiện đường lối, pháp luật về quân sự, quốc phòng; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, ban hành nghị quyết mới về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; phát huy tốt vai trò nòng cốt của Quân đội trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và “thế trận lòng dân” vững chắc; cùng với toàn Đảng, toàn dân và hệ thống chính trị bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là trong điều kiện khó khăn, gian khổ, hiểm nguy, không có cán bộ, đảng viên, chiến sĩ thoái thác nhiệm vụ; các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ luôn giữ vững ý chí quyết tâm cao nhất để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ QUÂN ĐỘI TRONG SẠCH VỮNG MẠNH TIÊU BIỂU

Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban tháng 1 năm 2024. Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam chủ trì hội nghị (sáng 29-1-1024).

Toàn quân thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kết luận và các quy định về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII); Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII); Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 87 của Thường vụ QUTƯ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, quy định về những điều đảng viên không được làm; Chỉ thị số 855 của Thường vụ QUTƯ về đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”.... QUTƯ, các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ luôn kiên định và vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng vào thực tiễn xây dựng và hoạt động của Quân đội.

Hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ có nhiều đổi mới, sáng tạo, hiệu quả, sát thực tiễn. QUTƯ đã khẳng định rõ nét vai trò lãnh đạo xây dựng bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc cho Quân đội; luôn xung kích, đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. QUTƯ, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị thường xuyên chỉ đạo các cơ quan chức năng, cấp ủy, chỉ huy các cấp sớm nhận diện, chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, xây dựng “hệ miễn dịch” cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trước các tác động tiêu cực của mặt trái cơ chế thị trường, tệ nạn xã hội xâm nhập vào đơn vị.

XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ QUÂN ĐỘI TRONG SẠCH VỮNG MẠNH TIÊU BIỂU
Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam động viên cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 12 tham gia diễn tập. Ảnh: TRỌNG HẢI

Chỉ đạo, thực hiện hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thông tin, tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thi đua, khen thưởng, góp phần xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị. Toàn quân đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết số 847-NQ/QUTW ngày 28-12-2021 của QUTƯ về “Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới” với nhiều cách làm hay, sáng tạo, phù hợp. Qua thực tiễn cho thấy, tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong Quân đội kiên định với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng; bản chất cách mạng, truyền thống vẻ vang của Quân đội được giữ vững và phát huy; phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ tiếp tục tỏa sáng. Càng trong khó khăn, thử thách, bản lĩnh, ý chí và phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ càng được khẳng định. Điển hình như trên mặt trận phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch Covid-19, hàng vạn cán bộ, chiến sĩ không ngại hiểm nguy, có mặt kịp thời, xông pha nơi tuyến đầu, xả thân giúp đỡ nhân dân. Ở đâu Bộ đội Cụ Hồ cũng được tin tưởng, trở thành chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền địa phương, nhất là những địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng tâm dịch; được nhân dân ghi nhận, bạn bè quốc tế ngưỡng mộ, đánh giá cao.

XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ QUÂN ĐỘI TRONG SẠCH VỮNG MẠNH TIÊU BIỂU
Tích cực tham gia phòng, chống dịch bệnh, giúp dân khắc phục hậu quả bão lũ.
XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ QUÂN ĐỘI TRONG SẠCH VỮNG MẠNH TIÊU BIỂU

Thực hiện chủ trương của Đảng về xây dựng QĐND Việt Nam “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại", QUTƯ đã lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên củng cố, kiện toàn cấp ủy, tổ chức đảng, bảo đảm số lượng, chất lượng, cơ cấu hợp lý, phù hợp với thực tiễn đổi mới, sắp xếp tổ chức biên chế lực lượng theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, nhất là ở các đơn vị mới thành lập, tổ chức lại, chia tách, sáp nhập, cơ cấu lại. QUTƯ luôn chú trọng xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ; quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên; làm tốt công tác phát triển Đảng.

Xác định cán bộ và công tác cán bộ luôn giữ vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, là khâu “then chốt của then chốt”, là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng, QUTƯ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt; có cơ cấu, số lượng phù hợp, chất lượng cao; có tinh thần tích cực, tự giác trong nghiên cứu, học tập, rèn luyện nâng cao trình độ lý luận, bản lĩnh chính trị, kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ Quân đội theo tinh thần “7 dám”: Dám nghĩ; dám nói; dám làm; dám chịu trách nhiệm; dám đổi mới, sáng tạo; dám đương đầu với khó khăn, thử thách; dám hành động vì lợi ích chung mà đồng chí Tổng Bí thư, Bí thư QUTƯ đã chỉ đạo. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; phối hợp, giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề đặt ra trong đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ.

XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ QUÂN ĐỘI TRONG SẠCH VỮNG MẠNH TIÊU BIỂU
Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương chủ trì Kỳ họp thứ 18 Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương, nhiệm kỳ 2020-2025 (ngày 18-1-2024). Ảnh: VIỆT TRUNG

Trước yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Quân đội được tăng cường. Quân đội đã kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm minh các sai phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, tạo sự đồng thuận, đoàn kết, thống nhất cao. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn một số cán bộ, đảng viên nhận thức chưa đầy đủ, sâu sắc về vai trò, trách nhiệm nêu gương, về giữ gìn, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ; còn biểu hiện thiếu tự giác trong tu dưỡng, rèn luyện, giảm sút ý chí, sa vào chủ nghĩa cá nhân, vi phạm kỷ luật, pháp luật, làm ảnh hưởng đến truyền thống, danh dự, uy tín của Quân đội.

Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, những năm qua, QUTƯ, Bộ Quốc phòng, Ủy ban Kiểm tra QUTƯ đã tiến hành xử lý và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý nghiêm minh đối với những tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội. Tại các kỳ họp của Ủy ban Kiểm tra QUTƯ, những vi phạm của các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên đều được nghiêm túc nhìn nhận, phân tích và kết luận rõ những vi phạm, bảo đảm chặt chẽ, đúng nguyên tắc, có lý, có tình, nhân văn, có tác dụng giáo dục, cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe.

Năm 2024 có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định; năm diễn ra các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 80 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân. Tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó đoán định. Trong nước, nhiều chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước được triển khai thực hiện; đời sống nhân dân từng bước được cải thiện; quốc phòng, an ninh được củng cố vững chắc. Đảng bộ Quân đội tập trung triển khai nhiều nhiệm vụ mới với những yêu cầu và đòi hỏi rất cao.

Bên cạnh những thuận lợi là cơ bản, vẫn còn không ít khó khăn, thách thức đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Đặc biệt, các thế lực thù địch, phản động đẩy mạnh “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “phi chính trị hóa” Quân đội, “dân sự hóa quân sự” chống phá Đảng, Nhà nước và Quân đội ngày càng quyết liệt hơn. Toàn quân tiếp tục thực hiện điều chỉnh tổ chức lực lượng, đặt ra yêu cầu mới ngày càng cao đối với công tác tư tưởng, tổ chức và chính sách.

Để hoàn thành tốt chức năng và nhiệm vụ của mình, Đảng bộ Quân đội, các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, nhân viên và chiến sĩ toàn quân cần tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Một là, tiếp tục quán triệt đầy đủ, sâu sắc và triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XIII) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, gắn chặt với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách chủ động, sáng tạo, sát thực tiễn, mang lại hiệu quả cao. QUTƯ, Bộ Quốc phòng tiếp tục phát huy trí tuệ, bản lĩnh, sự nhạy bén để tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước những quyết sách về quân sự, quốc phòng; chăm lo xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, Đảng bộ Quân đội trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội. Triển khai thực hiện hiệu quả đề án, kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 80 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và hướng tới các ngày lễ trọng đại của đất nước, Quân đội trong năm 2025.

XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ QUÂN ĐỘI TRONG SẠCH VỮNG MẠNH TIÊU BIỂU

XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ QUÂN ĐỘI TRONG SẠCH VỮNG MẠNH TIÊU BIỂU
Những hình ảnh cứu hộ của QĐND Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Hai là, lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, giải pháp xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu, gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Kịp thời kiện toàn cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, cấp ủy viên gắn với chuẩn bị nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ mới; kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa công tác tư tưởng, công tác tổ chức và công tác chính sách, nhất là những đơn vị thực hiện điều chỉnh tổ chức, biên chế. Xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh luôn có vị trí, vai trò và ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”; kịp thời phát hiện, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ngay từ chi bộ và ngay trong mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất cao trong nội bộ, đồng thời giữ vững và tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Ba là, tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm “người trước, súng sau” của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong xây dựng Quân đội, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng kiên định, vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, trực tiếp là cấp ủy và người lãnh đạo, chỉ huy các cấp; đoàn kết, thống nhất cao, sẵn sàng nhận và phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cấp ủy, tổ chức đảng, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp thực hiện tốt việc lãnh đạo, chỉ đạo giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội, làm cho cán bộ, chiến sĩ có niềm tin vững chắc và có quyết tâm cao nhất để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, bảo vệ chế độ XHCN và công cuộc đổi mới đất nước. Cần tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác dân vận, chính sách và các mặt công tác khác. Quán triệt, đẩy mạnh việc bồi dưỡng lý luận, giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo đảm toàn quân là một khối đoàn kết, thống nhất về ý chí và hành động. Trong xây dựng đội ngũ cán bộ, cần bám sát và cụ thể hóa chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư QUTƯ theo tinh thần “7 dám”; thực hiện nghiêm nguyên tắc, quy chế, quy trình về công tác cán bộ.

XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ QUÂN ĐỘI TRONG SẠCH VỮNG MẠNH TIÊU BIỂU
Những hình ảnh huấn luyện hiệp đồng quân binh chủng và bảo đảm vượt sông trong diễn tập sẵn sàng chiến đấu.

Bốn là, QUTƯ, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, cấp ủy, tổ chức đảng, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp phải tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng theo đúng phương châm và tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Tiếp tục phát huy vai trò tự kiểm tra, giám sát của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý, trong đó chú trọng kiểm tra, giám sát ở những nơi dễ phát sinh vi phạm, nơi có nhiều bức xúc, nổi cộm, dư luận quan tâm. Với phương châm “phòng hơn chống”, công tác kiểm tra, giám sát phải được chú trọng, chủ động ngay từ cơ sở, ngay khi có dấu hiệu vi phạm và gắn với việc chuẩn bị nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ mới.

Năm là, chú trọng đổi mới phương pháp, phong cách lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy và cán bộ chủ trì các cấp trên cơ sở chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng. Trong đó yêu cầu cấp ủy và cán bộ chủ trì các cấp phải thực sự gương mẫu, thực hiện nghiêm các quy chế, quy định, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; nói đi đôi với làm, quyết liệt trong tổ chức thực hiện, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về tư tưởng và hành động của cán bộ, chiến sĩ trong cơ quan, đơn vị.

Xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch vững mạnh tiêu biểu, mẫu mực cần được triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện, thống nhất với nhiều chủ trương, giải pháp và là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong tình hình hiện nay. Thực hiện hiệu quả những nội dung, giải pháp trọng tâm nêu trên không những góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Quân đội mà còn tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội. Đảng bộ Quân đội được xây dựng trong sạch vững mạnh tiêu biểu chính là tiền đề, điều kiện, nhân tố quyết định để giữ vững và phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN trong thời kỳ mới.

XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ QUÂN ĐỘI TRONG SẠCH VỮNG MẠNH TIÊU BIỂU
Các đơn vị trong quân đội tổ chức huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

  • XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ QUÂN ĐỘI TRONG SẠCH VỮNG MẠNH TIÊU BIỂU
  • Ảnh: Báo Quân đội nhân dân
  • Kỹ thuật, đồ họa: TÔ NGỌC
top