Thứ sáu, 14/06/2024 GMT+7

Bản tin 35 Online: Chú trọng xây dựng văn hóa trong Đảng và hệ thống chính trị

Nhận thức của Đảng ta về văn hóa ngày càng toàn diện, đầy đủ và sâu sắc. Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là sức mạnh nội sinh, động lực quan trọng để phát triển đất nước.

Ý kiến bạn đọc ()

top