Thứ sáu, 14/06/2024 GMT+7

Bản tin 35 Online: Bảo vệ khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới

Những nội dung chính: Truyền cảm hứng đến thanh niên, góp phần xây dựng đất nước hùng cường; tăng cường tuyên truyền, vận động tu sĩ, giáo dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng; bảo vệ khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình hiện nay,...

Ý kiến bạn đọc ()

top