InfographicThông tin tuyển sinh Quân sự năm 2023 - Trường Sĩ quan Không quân

  • Nội dung: VIỆT CƯỜNG - MAI ĐÔNG
  • Ảnh: MAI ĐÔNG và Trường Sĩ quan Không quân
  • Kỹ thuật, đồ họa: TÔ NGỌC
top