InfographicHành trình 24 tháng quân ngũ

  • Nội dung: VIỆT CƯỜNG
  • Kỹ thuật, đồ họa: TÔ NGỌC
  • Ảnh: Qdnd.vn

top