Thứ tư, 25/05/2022 GMT+7

Ngày này năm xưa: Ngày 25-11-1945: Chỉ thị “Kháng chiến và kiến quốc” - Tầm nhìn chiến lược của Đảng Cộng sản Đông Dương

Ngày 25-11: Đảng Cộng sản Đông Dương đã ra Chỉ thị "Kháng chiến và kiến quốc"; Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được tôn vinh là di sản văn hóa của nhân loại...
top