Thứ tư, 17/08/2022 GMT+7

Ngày này năm xưa 9-12-1956: Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh về chế độ báo chí

Ngày 9-12-1956: Hồ Chủ tịch ký sắc lệnh về chế độ báo chí, nhằm đảm bảo quyền tự do ngôn luận của nhân dân và ngǎn cấm những kẻ lợi dụng báo chí hại đến công cuộc đấu tranh cho hòa bình, thống nhất, độc lập và dân chủ của nước nhà.
top