Thứ hai, 23/05/2022 GMT+7

Ngày này năm xưa 13-5-1955: Bác Hồ căn dặn “Việc gì cũng phải có lãnh đạo thì mới thành công”

“Việc gì cũng phải có lãnh đạo thì mới thành công”. Đó là lời huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hội nghị Đổi công toàn quốc năm 1955. Thời kỳ này, phong trào tổ đổi công đang phát triển mạnh, rất cần có sự tổng kết, trao đổi kinh nghiệm giữa các các khu, tỉnh, huyện, xã.
top