LONGFORMNghị quyết của Đảng - Hành động của Đoàn - Bài 1: Tránh tư tưởng dễ làm, khó bỏ, ngại tiếp cận cái mới

Nghị quyết của Đảng - Hành động của Đoàn - Bài 1: Tránh tư tưởng dễ làm, khó bỏ, ngại tiếp cận cái mới

Nghị quyết của Đảng - Hành động của Đoàn - Bài 1: Tránh tư tưởng dễ làm, khó bỏ, ngại tiếp cận cái mới

Ngày 19-5-2021, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn ban hành Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Qua 3 năm triển khai thực hiện, Chương trình đã tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động của các cấp bộ Đoàn, là nền tảng đột phá của tuổi trẻ cả nước trên nhiều lĩnh vực, thiết thực đưa Nghị quyết Đại hội của Đảng vào cuộc sống.

Nghị quyết của Đảng - Hành động của Đoàn - Bài 1: Tránh tư tưởng dễ làm, khó bỏ, ngại tiếp cận cái mới

Đoàn các cấp khi bắt tay vào triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và triển khai Chương trình hành động của Đoàn phải thảo luận, nghiên cứu kỹ lưỡng, đưa ra chương trình hành động thực sự phù hợp với địa phương, đơn vị và nhu cầu, nguyện vọng của thanh thiếu nhi, tránh tư tưởng dễ làm, khó bỏ, ngại tiếp cận cái mới”. Yêu cầu đó của lãnh đạo Trung ương Đoàn tại Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và triển khai Chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII đã được các cấp bộ Đoàn quán triệt nghiêm túc, tiến hành thực hiện sáng tạo và hiệu quả.

Nghị quyết của Đảng - Hành động của Đoàn - Bài 1: Tránh tư tưởng dễ làm, khó bỏ, ngại tiếp cận cái mới
Đoàn các cấp triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và triển khai Chương trình hành động của Đoàn.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là một trong những đơn vị triển khai rất sớm các hoạt động cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Ngày 19-5-2021, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn ban hành Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa của Đoàn để triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và hướng tới kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước.

Nghị quyết của Đảng - Hành động của Đoàn - Bài 1: Tránh tư tưởng dễ làm, khó bỏ, ngại tiếp cận cái mới

Phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã có nhiều cố gắng để đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đặc biệt là trong việc giáo dục lý tưởng cách mạng, bồi dưỡng đạo đức, lối sống lành mạnh cho thế hệ trẻ, qua đó, tính tích cực chính trị, niềm tin của thanh niên đối với Đảng, với tổ chức Đoàn, với công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng đang được củng cố. Thanh niên thực sự đã và đang phát huy được thế mạnh của sức trẻ, tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện của mình ở những nơi khó khăn, gian khổ, những việc mới, việc khó, góp sức vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nghị quyết của Đảng - Hành động của Đoàn - Bài 1: Tránh tư tưởng dễ làm, khó bỏ, ngại tiếp cận cái mới

Theo đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng có nhiều điểm mới, nổi bật, đó là thay vì xây dựng theo các mặt công tác lớn của Đoàn như trước đây, chương trình hành động được xây dựng bám theo 6 quan điểm chỉ đạo, 12 định hướng chiến lược phát triển đất nước trong thời kỳ 2021-2030, đặc biệt là 6 trọng tâm, 3 đột phá để xác lập thành 8 chương trình của Đoàn. Việc tiếp cận, xây dựng chương trình hành động theo phương thức mới giúp các giải pháp của Đoàn bám sát hơn vào các nhiệm vụ chính trị của đất nước trong thời gian tới, qua đó có thể đánh giá rõ nét vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam trong tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần hiện thực hóa khát vọng hùng cường của dân tộc.

Nghị quyết của Đảng - Hành động của Đoàn - Bài 1: Tránh tư tưởng dễ làm, khó bỏ, ngại tiếp cận cái mới

Đặc biệt, trong Chương trình hành động của Đoàn xác lập nhiều nội dung, giải pháp, chỉ tiêu, hoạt động mới gắn với các nội dung trọng yếu được Đại hội XIII của Đảng quyết định. Một số chỉ tiêu mới lần đầu tiên được xác lập để triển khai thực hiện như: Hằng năm, hỗ trợ triển khai, hiện thực hóa 50.000 ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên, thanh niên; 100% các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc hằng năm có hoạt động nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ cho thanh thiếu nhi cấp tỉnh.

Ngoài ra, chương trình hành động còn nêu lên khát vọng phát triển đất nước; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ; phát hiện, bồi dưỡng, phát huy tài năng trẻ; thúc đẩy học tập và sử dụng ngoại ngữ, công nghệ thông tin; tiên phong trong thực hiện chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia; phát triển kinh tế số…

Nghị quyết của Đảng - Hành động của Đoàn - Bài 1: Tránh tư tưởng dễ làm, khó bỏ, ngại tiếp cận cái mới
Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam trong tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chương trình hành động của Đoàn được xây dựng căn cứ vào những nội dung, chủ trương, quan điểm lớn trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng liên quan đến đoàn viên, thanh niên; được xây dựng rõ việc, dễ nhớ, dễ làm, thuận lợi trong đo đếm kết quả, kiểm tra, giám sát thực hiện; tạo không gian mở, khả năng sáng tạo ở cơ sở. Chương trình được thiết kế nhằm đưa thanh thiếu nhi trở thành chủ thể triển khai các chương trình, hoạt động cũng như thụ hưởng những thành quả.

Nghị quyết của Đảng - Hành động của Đoàn - Bài 1: Tránh tư tưởng dễ làm, khó bỏ, ngại tiếp cận cái mới

Chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gồm 8 chương trình, 55 nhóm nội dung, giải pháp và 13 chỉ tiêu, bám sát và cụ thể hóa những quan điểm, chủ trương, tầm nhìn đã được Đại hội Đảng toàn quốc xác định, nhằm thống nhất về nhận thức và hành động của các cấp bộ Đoàn trong việc thực hiện, góp phần sớm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống.

13 Chỉ tiêu

1. 100% cán bộ Đoàn, đoàn viên được nghiên cứu, học tập, quán triệt về Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; ít nhất 80% thanh niên được tuyên truyền, giới thiệu các nội dung trọng tâm của Nghị quyết.

2. Hỗ trợ vay vốn 15.000 tỷ đồng cho thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, làm kinh tế.

3. Hỗ trợ 7.000 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên.

4. Hằng năm, 100% tổ chức Đoàn các cấp tổ chức ít nhất 1 hoạt động tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

5. Trồng mới 100 triệu cây xanh.

6. Hằng năm, tổ chức Đoàn tư vấn hướng nghiệp cho ít nhất 2 triệu lượt thanh thiếu niên; giới thiệu việc làm cho ít nhất 300.000 thanh niên.

7. Hằng năm, hỗ trợ triển khai, hiện thực hóa 50.000 ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên, thanh niên.

8. 100% Đoàn xã, phường, thị trấn xây dựng và duy trì hoạt động được ít nhất 1 mô hình, giải pháp tư vấn giúp đỡ, hỗ trợ thanh thiếu niên yếu thế.

9. 100% các xã, phường, thị trấn có điểm vui chơi dành cho thiếu nhi.

10. Hằng năm, hỗ trợ và giúp đỡ được cho ít nhất 1 triệu thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

11. 100% các tỉnh thành đoàn, đoàn trực thuộc hằng năm có hoạt động nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ cho thanh thiếu nhi cấp tỉnh.

12. Kết nạp 5 triệu đoàn viên, tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên đạt trên 65%.

13. Giới thiệu 1 triệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó phấn đấu ít nhất 700.000 đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên ưu tú.

Nghị quyết của Đảng - Hành động của Đoàn - Bài 1: Tránh tư tưởng dễ làm, khó bỏ, ngại tiếp cận cái mới
Thanh niên phát huy sức trẻ, tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện của mình, góp sức vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

8 Chương trình

1. Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

2. Phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ; phát hiện, bồi dưỡng, phát huy tài năng trẻ; thúc đẩy học tập và sử dụng ngoại ngữ, công nghệ thông tin; tiên phong trong thực hiện chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia; phát triển kinh tế số.

3. Tham gia phát triển xã hội bền vững; bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai, dịch bệnh.

4. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của thanh thiếu niên về đảm bảo quốc phòng, an ninh; xung kích tham gia bảo vệ Tổ quốc.

5. Chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng và bảo vệ trẻ em, thiếu niên, nhi đồng.

6. Nâng cao hiệu quả công tác quốc tế thanh niên; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng.

7. Mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; xây dựng tổ chức Đoàn, Hội vững mạnh.

8. Nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trẻ; tham gia tích cực vào hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham vấn chính sách.

Nghị quyết của Đảng - Hành động của Đoàn - Bài 1: Tránh tư tưởng dễ làm, khó bỏ, ngại tiếp cận cái mới

Ngay sau thành công của Đại hội Đảng XIII, Trung ương Đoàn phát động và tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động” tại 90 điểm hoạt động trên cả nước để chào mừng thành công của Đại hội. Chương trình thu hút sự tham gia của hơn 50.000 đoàn viên, thanh niên, hội viên trong và ngoài nước; gần 1.500 công trình, phần việc thanh niên thiết thực, ý nghĩa đã được các cấp bộ Đoàn thực hiện.

Bên cạnh đó, Ban Bí thư Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị trực tuyến cán bộ Đoàn chủ chốt toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và triển khai Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, thu hút sự tham gia của hơn 73.200 cán bộ Đoàn chủ chốt các cấp tại 17.209 điểm cầu từ Trung ương đến cơ sở.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn cũng triển khai cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Cuộc thi được tổ chức với phương thức hiện đại, ứng dụng tiện ích của công nghệ số thông qua ứng dụng di động Thanh niên Việt Nam, phù hợp với nhu cầu và thị hiếu của thanh niên. Đã có 522.413 thí sinh tham gia thi với 1.614.623 lượt thi thành công.

Đối với các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng ban hành trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, ngay sau khi kết thúc hội nghị, đồng chí Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn trực tiếp quán triệt, thông tin nhanh trong toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động của cơ quan. Trung ương Đoàn, Đảng ủy Trung ương Đoàn tổ chức điểm cầu trực tuyến và bố trí để toàn thể bộ cán bộ, đảng viên học tập, quán triệt nghiêm túc các nghị quyết, kết luận của Đảng. Sau khi kết thúc hội nghị, Đảng ủy Trung ương Đoàn chỉ đạo và đảm bảo 100% chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Trung ương Đoàn tổ chức quán triệt tới cán bộ, đảng viên. Bí thư chi bộ được giao nhiệm vụ trực tiếp quán triệt, thông tin trong sinh hoạt chi bộ, có sự tham dự của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ được phân công theo dõi chi bộ.

Nghị quyết của Đảng - Hành động của Đoàn - Bài 1: Tránh tư tưởng dễ làm, khó bỏ, ngại tiếp cận cái mới

Các nghị quyết, kết luận của Đảng đều được triển khai tuyên truyền đến thanh niên theo nhiều phương thức khác nhau.

Các nghị quyết, kết luận, chỉ thị quan trọng của Bộ Chính trị đều được Trung ương Đoàn, các cấp bộ Đoàn ban hành kế hoạch, chương trình hành động cụ thể hóa. Một số nội dung được triển khai kịp thời và trở thành chủ trương lớn của Đoàn, tiêu biểu như thực hiện Kết luận số 21-KL/TW Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã phát động đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp trong toàn Đoàn với chủ đề “Khát vọng cống hiến, lẽ sống thanh niên” trong cả giai đoạn 2022-2027 với mục tiêu nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân trong thanh niên; đồng thời triển khai thực hiện nhiều hoạt động, chương trình như tọa đàm, giao lưu, đối thoại với thanh niên; xây dựng các ấn phẩm truyền thông…

Các nghị quyết, kết luận của Đảng đều được triển khai tuyên truyền đến thanh niên theo nhiều phương thức khác nhau: Các cơ quan báo chí của Đoàn xuất bản những bài viết phản ánh nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các nghị quyết của Đảng. Các trang mạng xã hội của Đoàn tuyên truyền tích cực các thông tin, chỉ thị, nghị quyết, kết luận mới của Đảng; chỉ đạo các cấp bộ Đoàn đồng loạt đăng tải, chia sẻ các nội dung mới, nội dung lớn, trọng tâm; tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng và đoàn viên, thanh niên.

Các cấp bộ Đoàn, Hội chủ động xây dựng những bộ ấn phẩm tuyên truyền phù hợp với thị hiếu của thanh thiếu nhi, ngắn gọn, hiện đại, lan tỏa trên các kênh thông tin, nhất là trên không gian mạng; tổ chức sinh hoạt chi đoàn, chi hội chuyên đề để phổ biến, tuyên truyền nghị quyết; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu trực tuyến để lan tỏa tinh thần, nội dung các nghị quyết, kết luận của Đảng tới đoàn viên, thanh niên trong và ngoài nước.

Nghị quyết của Đảng - Hành động của Đoàn - Bài 1: Tránh tư tưởng dễ làm, khó bỏ, ngại tiếp cận cái mới
Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam chia sẻ, điểm mới nổi bật trong chủ trương triển khai việc nghiên cứu, học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng theo chỉ đạo của Trung ương là tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc. Điều này giúp việc quán triệt, triển khai nghị quyết diễn ra nhanh hơn, đối tượng học nghị quyết trong một thời điểm nhiều hơn, giúp tiết kiệm thời gian, kinh phí tổ chức hội nghị và đảm bảo thông tin được truyền đạt kịp thời, toàn diện tới cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Các hội nghị được tổ chức khoa học, bài bản, phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan và được cán bộ, đoàn viên đánh giá cao.

Qua nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền nghị quyết, chỉ thị, kết luận khóa XIII của Đảng đã giúp cho cán bộ, đoàn viên nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng, những nội dung cơ bản, chủ trương, giải pháp lớn của Đảng trong công cuộc đổi mới đất nước, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong cán bộ, đoàn viên, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh.

Chất lượng báo cáo viên ngày càng được nâng lên, vai trò của người đứng đầu các cấp của Đoàn trong việc lãnh đạo, chỉ đạo việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai nghị quyết được nâng cao. Chủ trương đồng thời triển khai nghị quyết và chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết thể hiện tính hành động cao, rút ngắn thời gian cụ thể hóa các nghị quyết, kết luận vào cuộc sống.

Nghị quyết của Đảng - Hành động của Đoàn - Bài 1: Tránh tư tưởng dễ làm, khó bỏ, ngại tiếp cận cái mới
Đồng chí Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam:

Đồng chí Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam: Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, kết luận của Đảng được Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện từ rất sớm, chuẩn bị bài bản, kỹ lưỡng. Các hội nghị quán triệt được lan tỏa sâu rộng, tiếp cận đến lượng rất lớn cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên, đem lại hiệu ứng xã hội rất tốt. Chương trình, kế hoạch hành động để cụ thể hóa nghị quyết, kết luận được Đoàn chuẩn bị và ban hành sớm. Có nhiều sản phẩm tuyên truyền đa dạng, phong phú, phù hợp với nhu cầu, thị hiếu của thanh niên”.

Các năm 2021, 2022, 2023, có 100% cán bộ đoàn, 100% đoàn viên và hơn 80% thanh niên được tuyên truyền về các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Đảng. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã áp dụng việc kiểm tra trực tuyến kết quả học tập các nghị quyết, kết luận, góp phần đánh giá chất lượng một cách thực chất hơn, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt.

Kết quả nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết, kết luận của Đảng là nền tảng căn cốt để thống nhất nhận thức, biến nhận thức thành hành động ở các cấp bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên.

(Còn nữa)

Nghị quyết của Đảng - Hành động của Đoàn - Bài 1: Tránh tư tưởng dễ làm, khó bỏ, ngại tiếp cận cái mới
Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

  • Nghị quyết của Đảng - Hành động của Đoàn - Bài 1: Tránh tư tưởng dễ làm, khó bỏ, ngại tiếp cận cái mới
  • Nội dung: NHÓM PHÓNG VIÊN
  • Ảnh: Báo Quân đội nhân dân, doanthanhnien.vn, Tư liệu, CTV
  • Kỹ thuật, đồ họa: ANH CÚC
top