Thứ sáu, 14/06/2024 GMT+7

Góc chiếu thẳng: Cuộc chiến chống virus gây mọt ruỗng niềm tin _Phần 3: Lòng ta chung một cơ đồ Việt Nam

“Sức đề kháng” mạnh mẽ trong nhân dân trước những loại "virus độc" chính là sức mạnh để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Vấn đề cấp thiết hiện nay là làm thế nào để tăng cường, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng. Đó phải là những hành động, những quyết sách đồng bộ, quyết liệt và kịp thời. https://media.qdnd.vn/bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang/goc-chieu-thang-cuoc-chien-chong-virut-gay-mot-ruong-niem-tin_phan-1-nhung-virus-doc-hai-chia-re-doan-ket-59706

Ý kiến bạn đọc ()

top