Chủ nhật, 28/05/2023 GMT+7

Bản tin 35 Online: Công tác kiểm tra của Đảng phải đi trước một bước

Những nội dung chính: Công tác kiểm tra của Đảng phải đi trước một bước; Bảo vệ sự đúng đắn, tầm vóc, bản chất khoa học của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Không tôn giáo nào được phép đứng ngoài hoặc đứng trên lợi ích quốc gia, dân tộc.

Ý kiến bạn đọc ()

top