Thứ sáu, 24/05/2024 GMT+7

Đoàn kiểm tra số 887 của Bộ Chính trị triển khai kiểm tra đối với Ban cán sự Đảng Bộ Khoa học và Công nghệ

Sáng 21-8, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra số 887 của Bộ Chính trị triển khai kiểm tra đối với Ban cán sự Đảng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19-5-2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Ý kiến bạn đọc ()

top