Thứ sáu, 14/06/2024 GMT+7

Quảng Ngãi vững vàng thế trận quốc phòng

Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, củng cố quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trong thời gian qua Quảng Ngãi thực hiện tốt việc quy hoạch, quản lý, sử dụng có hiệu quả đất quốc phòng, công trình quân sự, với các quy hoạch, dự án phát triển kinh tế-xã hội liên quan đến quốc phòng - an ninh theo đúng quy định.

Ý kiến bạn đọc ()

top