Thứ hai, 28/11/2022 GMT+7

Hội thảo khoa học “Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ nước từ khi nước chưa nguy”

"Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ nước từ khi nước chưa nguy" là quan điểm, kế sách mang tính chiến lược, có ý nghĩa lý luận, thực tiễn sâu sắc của Đảng ta về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Ý kiến bạn đọc ()

top