Thứ năm, 20/06/2024 GMT+7

Phẩm chất cán bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến xây dựng đội ngũ cán bộ. Những chỉ dạy của Người về việc tu rèn phẩm chất người cán bộ vẫn còn nguyên giá trị.

Ý kiến bạn đọc ()

top