InfographicKíp xe tăng số 2 sẵn sàng thi đấu

  • Nội dung: VĂN PHONG
  • Ảnh: TRỊNH DŨNG - TRỌNG HẢI
  • Kỹ thuật, đồ họa: TÔ NGỌC
top