InfographicThực hiện Nghị quyết số 128: Các địa phương áp dụng biện pháp phòng dịch như thế nào theo từng cấp độ?

Thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11-10-2021 của Chính phủ, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định 4800/QĐ-BYT ngày 12-10-2021 hướng dẫn tạm thời các biện pháp chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11-10-2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19".

Dưới đây là nội dung của hướng dẫn.

top